Privacybeleid

AIR platform Brabant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.airbrabant.nl
Stationslaan 111

4816 BG Breda
+31620796294

Esther van Rosmalen is de Functionaris Gegevensbescherming van AIR platform Brabant, te bereiken via info@airbrabant.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AIR platform Brabant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bijdrage op onze website.

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AIR platform Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, activiteiten en producten

– Om gebruik te maken van onze diensten, activiteiten en producten

– Publicatie op social media

Geautomatiseerde besluitvorming

AIR platform Brabant neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AIR platform Brabant) tussen zit. Zover mogelijk zijn de gegevens anoniem (Google Analytics) of te allen tijde te zelf te wijzigen (Mailchimp). AIR platform Brabant gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen die voldoen aan de AVG:

Mailchimp – voor het verzenden van nieuwsbrieven en mailings

Google Analytics – voor het registeren van de aantallen van bezoek aan de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AIR platform Brabant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia – Voor deelname aan activiteiten en deze worden bewaard zolang deze actueel zijn tenzij de deelnemer anders besluit.

Adres – Voor verzending of wettelijke noodzaak zoals overeenkomsten deze worden bewaard zolang de administratieplicht daarom vraagt.

e-mail – Voor het verzenden nieuwsbrieven en gepaste informatie tot wederopzegging of zolang er actief contact is.

Delen van persoonsgegevens met derden

AIR platform Brabant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AIR platform Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

AIR platform Brabant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AIR platform Brabant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@airbrabant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

AIR platform Brabant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AIR platform Brabant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@airbrabant.nl